WZÓR UMOWY

UMOWA WYPOŻYCZENIA
NR …./2013/WR
Zawarta w dniu …………………….. w Łukcie, pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionu Łukta, przy Mazurskiej 30 zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ a
……………………………………………………………………………………………………. zamieszkałą/- ym …………………………………………………….
legitymującą/-ym się dowodem tożsamości seria ………….. numer…………………………..PESEL ………………………………… oraz drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość: prawo jazdy, paszportem, innym*:……………………………………………..seria………………. numer……………………………………….., tel. kontaktowy ……………………………..……, zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM.
§ 1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie następującego sprzętu sportowego:
rower – szt….., nazwa i nr  ………………………………………………….……………, fotelik dla dziecka, szt. ……., kask – szt. ……., kamizelka ochronna – szt. ………., torba szt. ……, dodatkowe akcesoria: oświetlenie – szt. …….., kłódka – szt. ……, pompka – szt. ……, inne……………………………………….
§ 2
Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni.
§ 3
Sprzęt zostaje wypożyczony Wypożyczającemu w dniu……….roku,  o godz.: ……., przewidywany czas zwrotu (data i godz.) :……………
Miejsce zwrotu: Łukta, ul. Mazurska 30, inne…………………………………………………………………………………………………………………
§ 4
Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny  technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.
§ 5
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
§ 6
Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu.
§ 7
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
§ 8
Umowa wypożyczenia może być zawarta na pełne godziny, umówiony czas lub na pełne doby.
§ 9
Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
§ 10
Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.
§ 11
Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wypożyczający Przedstawiciel Wypożyczalni
……………………………… ………………………………
Wypożyczalnia rowerów szybki kontakt

Szybki kontakt:

Tel.fax: /89/ 6 475 184; /89/ 6 475 250

e-mail: rower@frrl.org.pl

Mapa szlaków rowerowych
gm. Łukta

Mapa szlaków rowerowych gm. Łukta

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji